Breakdown process – Công cụ tối ưu giúp khách hàng quản lý chi phí sản xuất sản phẩm